نمونه قراردادخریدوسرمایه گذاری

نمونه قراردادخریدوسرمایه گذاری

مشخصات متقاضی :
نام و نام خانوادگی : ……………………….. فرزند : ………………تاریخ تولد : ……………………….. شماره شناسنامه : ……………………….. محل صدور : ……………………….. کد ملی : ……………………….. شغل : ……………………….. تابعیت : ……………………….. مذهب : ……………………….. وضعیت تاهل : ………………………..تلفن ثابت : ……………………….. تلفن همراه : ………………………..آدرس:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بسم الله الرحمن الرحیم
(یا ایهاالذین آمنو و او فو باالعقود )
(ای کسانی که ایمان آوردید به عهد و پیمان که می بندید وفا کنید )
قرارداد سرمایه گذاری
ماده 1 : طرفین قرارداد :
با استعانت از خداوند باریتعالی ، این قرارداد مطابق ماده 10 قانون مدنی و اصل آزاد قراردادها فیمابین آقای مهدی قربانحسینی به شماره ملی 0069724237 نام پدر : عباسعلی صادره از : تهران که از این پس در این قرارداد طرف اول نامیده می شود ، و آقای / خانم ……………………….. (با مشخصات فوق ) ، سرمایه گذار پروژه الماس می باشد که در این قرارداد طرف دوم نامیده می شود ، منعقد می گردد و طرفین در کمال صحت و سلامت عقلانی و جسمانی مبادرت به امضاء و تایید آن نموده و ملزم به ایفا و اجرای یکایک و بند بند این قرارداد می باشند .
ماده 2 : مبلغ قرارداد :
طی توافق فیمابین طرف اول و طرف دوم ، طرف دوم متعهد می گردد سرمایه گذاری به مبلغ ……………………….. ریال معادل ……………………….. ……………………….. به ازای هر متر مربع ……………………….. ریال طی زمان بندی مشخص انجام دهد و یا مطابق جدول اقساط پیش رود که در این صورت یک واحد مسکونی به متراژ حدودا 95 متر مربع بر اساس میزان پرداختی و سرمایه گذاری بعد از اتمام تمامی تعهدات طرف دوم به ایشان تحویل خواهد شد .

تبصره 1:
آپارتمان مورد درخواست طرف دوم واقع در برج ……….. طبقه ……………… ( پیوست شماره 1 قرارداد ، محل استقرار برجها ) می باشد .
تبصره 2:
محل قرارگیری در برج مورد اشاره و طبقه آپارتمان سرمایه گذاری شده در ابتدا برای طرف دوم رزرو و به صورت موقت ، ثبت می گردد و بعد از پرداخت 70% از کل مبلغ قرارداد و با عنایت به خوش حسابی و اجرای به موقع تعهدات طرف دوم بر اساس جدول زمانبندی پرداخت ( پیوست شماره 2 ) ثبت نهایی و قطعی می گردد .
ماده 3 : مدت قرارداد
عبارت است از ……….. ماه از تاریخ ………………… لغایت ………………………..
تبصره 1 :
توافقات و تعهدات مذکور برای طرفین در مدت ……………….. ماه (……………………..) انجام می گردد این مدت از سوی طرف اول تا سه ماه قابل افزایش می باشد که در این صورت می بایست تسویه قسط آخر تعهدات طرف دوم همزمان با تحویل واحد از سوی طرف دوم به طرف اول پرداخت گردد و سپس می بایست تشریفات تحویل واحد توسط طرف اول به طرف دوم قرارداد انجام گردد.

ماده4:نحوه پرداخت
الف – مبلغ ………………………..ريال معادل …………………………….تومان در تاریخ ……………………….. نقدا / طی چک شماره ……………………….. عهده بانک ……………………….. کدشعبه ………………………..به عنوان پیش پرداخت مبلغ سرمایه گذاری توسط طرف دوم فی المجلس به طرف اول پرداخت گردید.
ب – الباقی مبلغ سرمایه گذاری هر ………….. ماه از تاریخ مبادله قرارداد مبلغ ……………………….. ريال می باشد . (توضیح اینکه قسط دوم ……….. ماه پس از تاریخ قرارداد می بایست پرداخت گردد.) جدول پیوست قرارداد می باشد . مطابق جدول اقساط.
تبصره 1:
در صورت تاخیر طرف دوم نسبت به پرداخت اقساط مندرج در بند ب این ماده ، تاخیر در پرداخت اقساط بعدی مجاز نبوده و قسط بعدی میبایست در موعد مقرر خودش پرداخت گردد و تاخیر در پرداخت اقساط ، تاثیری در موعد قسط بعدی ندارد . به ازاری هر روز تاخیر ،1000/1 مبلغ کل قرارداد محاسبه می گردد.
تبصره 2:
در صورتیکه پرداختی طرف دوم مطابق جدول زمانبندی اقساط انجام نگیرد ، طرف اول حق فسخ یکطرفه قرارداد ، بدون تامین دلیل را خواهد داشت و طرف دوم حق هرگونه ادعای فرضیه ، عینیه ، متصوره و غیر متصوره و… را بصورت کامل از خود سلب و ساقط می نماید.

تبصره 3 :
در صورتیکه تاخیر در پرداخت قسط یا اقساط توسط طرف دوم ایجاد شود و این تاخیرات با توافق و تراضی طرف اول ، منجر به فسخ قرارداد نگردد ، طرف اول می تواند در صورت عدم فسخ ، این واحد آپارتمان را بازگردانده و تبدیل به واحدی به دلخواه در یک برج یا طبقه ای دیگر با متراژ تعیین شده نماید و این تاخیر موجب اسقاط در حق تقدم تحویل آپارتمان میشود و طرف دوم هیچگونه ادعایی در این خصوص ندارد .

تبصره 4:
هر قسط که توسط طرف دوم (سرمایه گذار ) پرداخت می گردد می بایست طی اسنادثبت شده
درجدول اقساط ضمیمه شده درانتهای این قرارداد و یاتوافق نسبت به زمان پرداخت فی ما
بین طرفین ، ثبت شده است و می بایست به تایید طرف اول برسد، درغیر این صورت هیچ
ادعایی مبنــی بر پرداخت اقساط از سوی طرف دوم مسموع نیست.
تبصره 5 :
مبلغ 10درصد  از بهای کل ســـرمایه گذاری هنگام تحویل واحد ، به طرف اول
توسط طرف دوم پرداخت می گردد.
(تنظیم سند مطابق قوانین شرکت عمران پردیس و پس از اعلام آمادگی شرکت فوق و بر
اساس قوانین اداری و قانونی شرکت فوق تنظیم می گردد.)
ماده 5: تعهدات طرفین
الف- طرف اول متعهد میگردد که طی برنامه زمان بندی مشـــخصی ، طرف دوم را از نحوه
پیشرفت پروژه در دست اجرا کاملا مطلع نماید.
تبصره 1:
لازم به ذکر است که هرگونه نقل و انتقال به صورت وکالتی و غیره … باید حتما با اطلاع و
تایید طرف اول باشد و در غیر این صورت بی اعتبار و فاقد ارزش خواهد بود .
د – هرگونه تغییر دراولویت ها به درخواست طرف دوم با اذن و موافقت طرف اول امکان
پذیر است.
ک – در کلیه مواردی که در این قرارداد طرف اول متعهد به انجام یا عدم انجام امری است
، چنانچه به هر علت پیش بینی شده یا پیش بینی نشده ای مانعی جهت انجام تعهد خارج از
عمد و تقصیر طرف اول بوجود آید مسئولیتی ندارد و چنانچه مانع موقت باشد و موجب
تاخیر در انجام تعهـدات باشد طرف اول متعهد است در اســـرع وقت نسبت به رفع موانع
اقدام و مدت تاخیر به مهلت انجام تعهد اضافه می گردد.
گ – در صورت تاخیر طرف اول در تکمیل پروژه بدون هیچ دلیل موجه و به عمد ، می بایست
مبلغی مطابق عرف و ضوابط جاری نسبت به زمان تاخیر به سرمایه پرداخت شده توسط طرف
دوم محاســـبه یا پرداخت نماید و یا از محل پرداختیهای بعدی و یا دریافتی های طرف دوم
کسر نماید . به ازاری هر روز تاخیر ،1000/ 1 مبلغ سرمایه گذاری محاسبه می گردد.
و – طرف دوم صراحتا اقرار می نماید که در این قرارداد عقد دینی و غیر ناقل می باشد و
حق عینی تا اتمام اقساط و تسویه حساب کامل طرف دوم با طرف اول ، برای وی ایجاد نمی نماید.
م – قیمت اعلامی قطعی نبوده و تا 15درصدقابل تغییرمی باشد ، هزینه انشعابات و کلیه
هزینه های نقل و انتقال دردفتر خانه برعهـــده طرف دوم است.

ق – در صورتی که طرف دوم به هر دلیل از عهده تعهـدات خود برنیاید و یا چکهای واگذار
شده به طرف اول ، که در تعهد پرداخت طرف دوم میباشد را پرداخــت ننماید (به هر علی
که گواهی عدم وصول چک صادر شود) و با عنایت به تبصره 2 ماده2نسبت به اجرا و ایفای
تعهداتش عمل ننماید ،قرارداد فوق بصورت یکطرفه فسخ و علاوه بر اینکه حقی نسبت به
مطالبه واحد مسکونی نخواهد داشت بلکه مسئول جبران خسارت وارده احتمالی به طرف اول
نیز خواهد بود ومطالبات وی پس از کسر10 درصد ضرر و زیان از سوی طرف اول به طرف
دوم ظرف مدت شش ماه پرداخت می گردد.
ف – طرف دوم حق واگذاری قرارداد سرمایه گذاری در پروژه را پس از تکمیل 70 درصد
مبلغ سرمایه گذاری و فقط با کسب اجازه مکتوب و اطلاع طرف اول خواهد داشت و هرگونه
نقل و انتقال بدون اخذ موافقت مکتوب طرف اول از نظر این قرارداد قانونی شناخته نشده
و طرف اول کوچکترین مسئولیتی را در قبال سرمایه گذار قدیمی و جدید نخواهد داشت.
ص – در صورتیکه اقامتگاه طرف دوم تغییر نماید وی مکلف است ظرف مدت یک هفته طرف
اول را از تغییر آدرس مطلع نماید .و در غیر این صورت همه نامه ها و مکاتبات ارسالی به
ایشان از سوی طرف اول به آدرس اولیه به مــنزله قبول و دریافت نامه و موضوع ارسالی
ازسوی طرف اول می باشد.
ض – طرف دوم حق انصراف از ســرمایه گذاری خود را نداشته مگر با تقاضای کتبی و اخذ
رضایت طرف اول و ارائه دلایل جهت انصراف ، که در این صورت مبلغ پرداختی وی با کسر
7درصد ضرر و ضیان ناشی از انصراف سرمایه گذاری در پروژه از کل مبلغ پرداختی کسر
می گردد و الباقی مبلغ سرمایه گذاری ظرف مدت شـــش ماه به طرف دوم پرداخت خواهد
شد و طرف دوم حق هرگونه اعتراض و ادعایی را از خود سلب و ساقط می نماید.
ط – طرف دوم اقرار نموده از کلیه ضوابط و شرایط سرمایه گذاری و جزئیات پروژه الماس
مطلع بوده و با آگاهی کامل اقدام به سرمایه گذاری نموده و حق هرگونه اعتراض و ادعایی
را خارج از قرارداد از خود سلب و ساقط می نماید .
ماده 6 : حل اختلاف :
الف – در صورت بروز اختلاف در اجرا، تعبیر یا تفسیر این قرارداد بین طرفین و عدم حصول
توافق در رفع آن حل اختلاف توسط هیات داوری مشتمل بر یک داور اختصاصی طرف اول
و یک داور اختصاصی طرف دوم و یک داور مرضی الطرفین انجام و رای صادره از هر حیث
نافذ و قاطع اختلاف و لازم الاجرا خواهد بود.
ب – مدت داوری 30 روز از زمان اعلام و ارجاع اختلاف به هیات داوری می باشد .
پ – ارجاع به هیات داوری به هیچ وجه مجوزی برای تعطیلی اجرای موضوع این قرارداد نبوده
و در غیر این صورت طرف متخلف ،مشمول جرایم و ضوابط این قرارداد خواهد بود .

ماده 7 : شرح متریال :
1. داخل واحد ها :
1 – 1 پذیرایی ، نشیمن و اتاقها :
• کف واحد ها (پذیرایی و اتاق خواب ها ) سرامیک استاندارد و درجه 1 ایرانی به ابـعاد
60*60 و یا 50*50
• سقف واحد ها بصورت تمام دکوراتیو
• قرنیز داخل واحد ها به صورت تمام PVC ضد آب و ضد حشرات
• دربهای ورودی ضد سرقت
• دربهای اتاقها HDF
• دربهای کمد ها HDF
• پنجره ها UPVC با شیشه دوجداره 4 به 6 رفلکس
1 – 2 – آشپزخانه :
• کف آشپزخانه از سرامیک استاندارد و درجه یک ایرانی
• دیوارها از کاشی درجه یک ایرانی تا زیر سف
• کاشی دکوراتیو بین کابینتی
• کفشور استاندارد و درجه 1 ایرانی
• شیرآلات از نوع ایرانی درجه یک
1 – 3 – سرویس و حمام
• کف از سرامیک استاندارد و درجه یک ایرانی
• دیوار ها از کاشی درجه یک ایرانی تا زیر سقف
• کفشور استاندارد و درجه 1 ایرانی
• شیرآلات و دوش از ایرانی درجه یک
• توالت شرقی درجه یک ایرانی

• هواکش از نوع استاندارد درجه 1
• دربهای HDF ضد آب
• فلاش تانک 8 لیتری استاندارد درجه یک
2.راه پله ها :
• دیوارها ترکیب دکوراتیو از سنگ تراورتن و سرامیک طرح سنگ
• کف پله ها از نوع سنگ تراورتن 3 سانتی
3.لابی:
• دیوارها ترکیب دکوراتیو از سنگ
• کف از نوع سنگ دهبید
• سقف واحد ها بصورت تمام دکوراتیو با نور مخفی
4. تاسیسات الکترکال و مکانیکال :
• کلید و پریز ها برند دلند و یا مشابه درجه یک
• گرمایش سیستم پکیج (فقط تامین زیر ساختها)
• سرمایش سیستم داکت اسپلیت ( فقط تامین زیرساختها)
5.سیستم اعلام و اطفاء حریق :
• بصورت فوق هوشمند با استاندارد سازمان آتش نشانی
6. سیستم فاضلاب :
• پوش فیت
7. سیستم آبرسانی :
• پمپ های خطی
• لوله های 5 لایه

تبصره 1:

در صورت عدم موجودی هر یک از برند های فوق در بازار از برند های مشابه و استاندارد استفاده می گردد.
ماده 8 : اقامتگاه :
الف – اقامتگاه طرف اول : شهر جدید پردیس فاز 2 پروژه الماس
ب – اقامتگاه طرف دوم ……………………………………………………………………………
ماده 9 : نسخ قرارداد :
این قرارداد در 9 ماده ودر دو نسخه تهیه و به امضاء طرفین رسید و مابین طرفین مبادله گردید که هرکدام از نسخ قرارداد حکم واحد دارد .

امضاء طرف اول : امضاء سرمایه گذار:

در انتها خداوند متعال به طرفین خیر و برکت اعطا نماید.

درصورت تمایل سرمایه گذار

توضیحات :
1- پیرو ماده 2 و 4 قرارداد مبلغ 600/000/000ريال معادل شصت میلیون تومان از کل بهای مبلغ سرمایه گذاری کسر گردیده است . لازم به ذکر است در صورت اخذ وام توسط طرف اول ، مبلغ فوق بصورت قطعی از بهای سرمای گذاری کسر می گردد و وام دریافتی جایگزین مبلغ فوق به طرف اول پرداخت می گردد و تعهد پرداخت آن بر عهده طرف دوم می باشد.
2- در صورت عدم اخذ وام به هر دلیلی توسط طرف اول ، طرف دوم متعهد می گردد مبلغ کسر شده فوق (شصت میلیون تومان) را پس از 10 ماه از تاریخ انعقاد قرارداد به طرف اول به عنوان بخشی از مبلغ سرمایه گذاری پرداخت نماید.

نقل و انتقالات
نقل وانتقالات فقط دردفترفروش و یادفترمرکزی مستقردرکارگاه قابل انجام خواهدبود

نمونه قراردادخریدوسرمایه گذاری – نمونه قراردادخریدوسرمایه گذاری – نمونه قراردادخریدوسرمایه گذاری – نمونه قراردادپروژه الماس پردیس

قراردادخریدوسرمایه گذاری – نمونه قراردادپروژه الماس پردیس

قراردادخریدوسرمایه گذاری – نمونه قراردادپروژه الماس پردیس

قراردادخریدوسرمایه گذاری – نمونه قراردادپروژه الماس پردیس

آپارتمان پردیس ،پردیس فایل ،قیمت آپارتمان پردیس ،قیمت آپارتمان درپردیس ،اپارتمان پردیس ،آپارتمان درپردیس اپارتمان درپردیس ،بورس آپارتمان پردیس ،فروش ، آپارتمان در فاز 2 پردیس ، آپارتمان درفاز2پردیس ، آپارتمان فاز دو پردیس ، آپارتمان در فاز دو پردیس ، آپارتمان درفازدوپردیس ، پیش فروش آپارتمان در فاز 2 پردیس ، پیش فروش آپارتمان درفاز2پردیس ، پیش فروش آپارتمان در فازدوپردیس ، پیش فروش آپارتمان در فاز دو پردیس ، پیش فروش در فاز 2 پردیس