قیمت پیش فروش پروژه الماس

قیمت فروش پروژه الماس – پیش فروش آپارتمان درپردیس

قیمت پایه از متری 6میلیون و پانصدهزارتومان و با ضریب طبقات هر طبقه متری 100 هزار تومان به صورت موقت قیمت گذاری گردیده است و تاطبقه اخراین مجموعه درهریک ازبلوکها تا مبلغ کل 7میلیون و هفتصدهزارتومان متغیرخواهدبودو امکان تغییرات جدیدقیمت تافروردین ماه 98تا15درصدپیش بینی میگردد

به اطلاع می رسید در حال حاضر با توجه به شرایط موجود و توروم لحظه ای قیمت متریال و مصالح و قطعی نبودن هزینه ساخت قبل ازسال 1398قیمت قطعی همزمان باعقدقراردادتعیین خواهدگردید لذادرصورت تمایل به انجام قراردادبادفترمرکزی تماس حاصل فرماییدشرایط پرداخت و اقساط و چگونگی عقدقرارداددراین سایت به طورکامل توضیح داده شده است.لازم به توضیح است لیست قیمت جدیددرسایت بارگذاری نمیگردد وقیمت گذاری براساس شرایط روز اعلام خواهدگردید لذاجهت کسب اطلاعات بیشترمی توانیدبادفترمرکزی تماس حاصل فرمایید.

قیمت پیش فروش پروژه الماس

قیمت فروش پروژه الماس – پیش فروش آپارتمان درپردیس

.قابل توجه سرمایه گذاران قیمت هرماه روبه افزایش می باشدوتوصیه میگردددرصورتی که قصدسرمایه گذاری دراین پروژه راداریدقیمت های درج شده دراین قسمت راملاحظه بفرمایید.

پیش پرداخت مبلغ150میلیون تومان – الباقی طی 8فقره چک سه ماه به سه ماه ((به مدت24ماه)) و 10درصدازمبلغ کل قراردادبه عنوان تحویل واحدوتنظیم اسنادمالکیت کسرخواهدشدکه پس ازانجام آن ازطرف سازنده((طرف اول)) سرمایه گذار((طرف دوم )) می بایست نسبت به مبلغ 10درصدباقیمانده اقدام نماید.

توجه :کلیه واحدهای دوخوابه 95متری باتوجه به استقبال زیادسرمایه گذاران واگذارشد است .لذاپیشنهادمیگردددرصورت تمایل دراین پروژه و تمایل به سرمایه گذاری واحدهای 95متری ، به دفترمرکزی فروش مراجعه وجهت رزو واحدموردنظرتان اقدام نماییدتادرصورت فسخ قراردادهای قبلی به دلیل عدم پرداخت اقساط طرف دوم ((سرمایه گذاران قبل)) ، دراسرع وقت قراردادفسخ شده به شمامنتقل میگردد .

قیمت فروش پروژه الماس – پیش فروش آپارتمان درپردیس

لازم به ذکراست درمتن قراردادباتوجه مبلغ وتاریخ آن به ازای هرروزجریمه دیرکرد1/1000درصدازمبلغ کل به صورت روز شمارازطرف اول قراردادبه طرف دوم قراردادپرداخت و از10درصدباقیمانده که می بایست طرف دوم پرداخت می نمودکسرخواهدشد.

انشعابات مجتمع الماس توسط طرف اول((سازنده ))خریداری شده اماهزینه کل انشعابات ائم ازآب  – برق – گاز – فاضلاب و مشاعات برعهده طرف دوم می باشد.

درصورتی که چکهای دریافتی ازنفردوم به هردلیل درتاریخ مقررپاس نگرددوبه نوعی اقساط به تعویق بیفتد ، قراردادسرمایه گذاری به صورت یکطرفه فسخ و درقسمت ورودسرمایه گذاران ودرشماره پرونده مربوطه درج خواهدگردیدوقراردادسرمایه گذاری آن واحدبه سرمایه گذاربعدی که در رزرو خریدمی باشدمنتقل میگرددوبه قراردادلغوشده هیچ نوع تسهیلات خاصی تعلق نخواهدگرفت و مبالغ پرداختی تاآن لحظه به هرمیزان که بوده((طبق اسناددریافتی))عیناظرف مدت120روز کاری به طرف دوم عودت داده خواهدشد. لینک لیست متریال پروژه الماس پردیس

قیمت فروش پروژه الماس متراژ واحدهاپس ازعقدقراردادقطعی می باشد.قراردادفی مابین به صورت قراردادسرمایه گذاری تنظیم میگردد و طبق شماره قراردادو شماره پیگیری درج شده درآن دراین وب سایت ثبت میگردد.

قیمت فروش پروژه الماس – پیش فروش آپارتمان درپردیس

قیمت پیش فروش پروژه الماس – قیمت پیش فروش پروژه الماس  – قیمت پیش فروش پروژه الماس  – پیش فروش آپارتمان درپردیس – پیش فروش آپارتمان درپردیس – پیش فروش آپارتمان درپردیس – پیش فروش آپارتمان درپردیس -شرکت ابنیه سازان پردیس

شرکت ابنیه سازان پردیس

شرکت ابنیه سازان پردیس

شرکت ابنیه سازان پردیس

قیمت فروش پروژه الماس – پیش فروش آپارتمان درپردیس  – شرکت ابنیه سازان پردیسپروژه 48واحدی الماس

آپارتمان پردیس ،پردیس فایل ،قیمت آپارتمان پردیس ،قیمت آپارتمان درپردیس ،اپارتمان پردیس ،آپارتمان درپردیس اپارتمان درپردیس ،بورس آپارتمان پردیس ،فروش ، آپارتمان در فاز 2 پردیس ، آپارتمان درفاز2پردیس ، آپارتمان فاز دو پردیس ، آپارتمان در فاز دو پردیس ، آپارتمان درفازدوپردیس ، پیش فروش آپارتمان در فاز 2 پردیس ، پیش فروش آپارتمان درفاز2پردیس ، پیش فروش آپارتمان در فازدوپردیس ، پیش فروش آپارتمان در فاز دو پردیس ، پیش فروش در فاز 2 پردیس