نقشه داخلی آپارتمانهای پروژه الماس

نقشه داخلی آپارتمانهای پروژه الماس

پروژه رویایی الماس دارای 5بلوک که هرکدام ازبلوکهادارای36واحدمجموعا180واحدمی باشددرهرطبقه دارای سه واحد که  – نقشه داخلی آپارتمانهای پروژه الماس  – دردوواحد95متری شرقی و غربی دوخوابه که ازدوسمت شمالی و جنوبی دارای نورگیروویوی بی نظیرمی باشد.پنجره های اطاقهای خواب واحدهای 95متری روبه شمال و حال وپذیرایی 55متری آن روبه جنوب هستند.

نقشه داخلی آپارتمانهای پروژه الماس  – دردوواحد145متری مرکزی سه خوابه که ازسمت جنوب دارای نورگیروویوی بی نظیرمی باشد.پنجره های اطاقهای خواب و پذیرایی حال95متری واحدهای 145متری رو جنوب هستند.

آپارتمان پردیس ،پردیس فایل ،قیمت آپارتمان پردیس ،قیمت آپارتمان درپردیس ،اپارتمان پردیس ،آپارتمان درپردیس اپارتمان درپردیس ،بورس آپارتمان پردیس ،فروش ، آپارتمان در فاز 2 پردیس ، آپارتمان درفاز2پردیس ، آپارتمان فاز دو پردیس ، آپارتمان در فاز دو پردیس ، آپارتمان درفازدوپردیس ، پیش فروش آپارتمان در فاز 2 پردیس ، پیش فروش آپارتمان درفاز2پردیس ، پیش فروش آپارتمان در فازدوپردیس ، پیش فروش آپارتمان در فاز دو پردیس ، پیش فروش در فاز 2 پردیس